BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

THỜI GIAN TRÔI

NỘI DUNG WEBSITE

Điều tra ý kiến

Bạn có hay truy cập trang Website này không?
Thường xuyên
Chỉ khi có việc cần
Ít khi
Không bao giờ

Hiện tại có:

người đang truy cập

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  229.jpg IMG_00012.jpg IMG_00461.jpg Tap_the.jpg Video0012.flv NGVN2012.jpg Videoplayback_8.flv LOI_CAM_ON_THAY_CO_NHAN_NGAY__20_11.swf Bai_ca_nguyen_tu_khoi.png Nhung_dieu_thay_chua_ke.swf Noi_buon_hoa_phuong.swf Gui_anh_tinh.jpg BAN_DO_17_TINH_THCS_KK_NHAT.jpg Tap_the_GV_200920101.jpg Ngay_he1.jpg MR_Phe1.jpg Da_cau1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Hướng dẫn Số 65-HD/BTGTW xác định trình độ sơ cấp LLCT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Ban tuyên giáo TW
  Người gửi: Thiều Quang Hùng
  Ngày gửi: 18h:05' 17-04-2013
  Dung lượng: 67.5 KB
  Số lượt tải: 100
  Số lượt thích: 0 người
  BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  *
  Số 65-HD/BTGTW
  Hà nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012
  HƯỚNG DÂN
  Về thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị

  1. Mục đích, yêu cầu
  - Giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin.
  - Qua học tập, người học hiểu và nắm được những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; từ đó, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng.
  - Giúp người học vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  - Sau khi hoàn thành chương trình này, người học được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị, tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện để người học tiếp tục theo học các chương trình cao hơn hoặc được miễn học một số chương trình, chuẩn hóa chức danh cán bộ theo quy định.
  2. Đối tượng của chương trình
  - Tất cả đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có bằng sơ cấp lý luận chính trị trở lên hoặc chưa có chứng chỉ công nhận có trình độ tương đương hoặc trên sơ cấp lý luận chính trị.
  - Cán bộ lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở chưa có bằng sơ cấp lý luận chính trị trở lên hoặc chưa được công nhận có trình độ tương đương hoặc trên sơ cấp lý luận chính trị.
  - Những người thuộc các đối tượng khác có nguyện vọng, có trình độ học vấn từ phổ thông cơ sở trở lên, được xem xét theo học, cấp bằng và được cấp ủy cơ sở giới thiệu.
  3. Nội dung
  Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị và tính đa dạng, phong phú của đối tượng học tập, chương trình, tài liệu sơ cấp lý luận chính trị này kế thừa những nội dung cơ bản, hợp lý của chương trình, tài liệu sơ cấp lý luận chính trị do Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương ban hành năm 2002; tham khảo có chọn lọc bộ giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã được cập nhật đến năm 2011; chương trình, giáo trình các bộ môn lý luận chính trị dành cho sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng không chuyên Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cập nhật, bổ sung những kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực lý luận chính trị, những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; những nội dung cơ bản trong chương trình sơ cấp lý luận chính trị được thực hiện thí điểm từ năm 2009 do Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành.
  Xuất phát từ mục tiêu và yêu cầu nhận thức cần đạt được đối với người học, chương trình, tài liệu sơ cấp lý luận chính trị này có bước đổi mới cơ bản về bố cục và kết cấu theo lôgíc chặt chẽ và giảm tải, gắn với yêu cầu thực tiễn đất nước, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.
  4. Phân bổ thời gian và hình thức thực hiện
  4.1. Phân bổ thời gian
  Chương trình và tài liệu sơ cấp lý luận chính trị được thiết kế 18 bài, thời lượng thực hiện như sau:
  Tên bài
  Số tiết
  
  Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng
  10
  
  Bài 2: Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh
  10
  
  Bài 3: Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới
  10
  
  Bài 4: Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người
  10
  
  Bài 5: Kinh tế hàng hóa
  10
  
  Bài 6: Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó
  10
  
  Bài 7
   
  Gửi ý kiến

  Tim địa danh mà ban muốn biết

  Bản Đồ